Hoppa till innehåll

Stadgar

Stadgar för Världsarvet Faluns Vänförening

Världsarvet Falun bevarar och levandegör en unik del av Sveriges historia. Den mer än tusenåriga gruvhanteringen och metallproduktionen i Falun var grunden till att gruvan, staden och bergsmansbygden utsågs till världsarv av Unesco 2001 och därför är en angelägenhet för hela mänskligheten.

För att administrera Världsarvet Falun och dess angelägenheter finns Världsarvsrådet med representanter från Länsstyrelsen Dalarna, Falun kommun, Stiftelsen Stora Kopparberget, Dalarnas museum och adjungerade representanter från Visit Dalarna, Högskolan Dalarna och denna förening.

1. Ändamål

Föreningen är en ideell stöd- och vänförening för Världsarvet Falun. Den är politiskt obunden och öppen för alla. Föreningen har som ändamål att ta tillvara och utveckla världsarvets förutsättningar till gagn för allmänheten, föreningens medlemmar, världsarvet och det historiska Falun.

2. Verksamhet

Föreningens verksamhetsplan antas varje år av föreningsstämman efter förslag från styrelsen

3. Medlemskap

Medlemskap erbjuds såväl privatpersoner som företag, föreningar eller andra organisationer. Medlemsavgift betalas årsvis. Avgiftens storlek beslutas på föreningsstämman.

Om en medlem bryter mot stadgarna eller på annat sätt motarbetar föreningen eller dess syften kan styrelsen, om den är enhällig, utesluta denna medlem.

4. Föreningsstämma

Föreningsstämman är Världsarvet Faluns vänförenings högsta beslutande funktion. Ordinarie föreningsstämma hålls varje år senast i april på dag som styrelsen beslutar. Följande frågor ska behandlas:

a) Val av ordförande och sekreterare för stämman
b) Val av två justeringspersoner, tillika rösträknare
c) Upprättande av röstlängd
d) Frågan om stämman sammankallats i enlighet med stadgarna
e) Fastställande av föredragningslista
f) Genomgång av styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomi för det gångna året samt av tillhörande revisionsberättelse
g) Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för det gångna årets verksamhet
h) Val av föreningsordförande, om sådan skall väljas
i) Val av styrelseledamöter
j) Val av revisor och ersättare
k) Val av valberedning
l) Behandling av inkomna motioner
m) Verksamhetsplan för det kommande året
n) Medlemsavgifter för det kommande verksamhetsåret
o) Övriga frågor

Extra föreningsstämma ska hållas om styrelsen eller minst 20 medlemmar begär en sådan. Vid extra stämma behandlas endast det eller de ärenden som föranlett den extra stämmans.

Kallelse till föreningsstämma ska göras skriftligen, via e-post eller genom annons i ortens tidning. Kallelsen måste göras senast 14 dagar innan stämman.

Vid föreningsstämma har varje medlem en röst. Omröstningar och val sker öppet genom handuppräckning såvida inte någon yrkat på sluten omröstning. Vid lika röstetal vinner den mening som ordföranden biträder utom vid val då lottdragning avgör.

Motioner ska lämnas senaste fyra veckor innan föreningsstämman för att kunna behandlas där.

5. Styrelse

En styrelse ska sköta föreningens löpande verksamhet och förvalta dess egendom. Den ska bestå av minst fem ledamöter utsedda av föreningsstämman på två år i taget, med överlappning så att inte alla väljs samtidigt.

Styrelsens ordförande utses av stämman. Styrelsen utser inom sig kassör, sekreterare och minst två ledamöter.

Styrelsen är beslutsför då minst 50 % av ledamöterna är närvarande.

6. Räkenskaper

Föreningens räkenskaper förs per kalenderår med bokslut senast 1 mars påföljande år. Revisionsberättelse ska lämnas till styrelsen senast två veckor innan föreningsstämman.

7. Firmateckning

Föreningens firma tecknas av ordförande och kassören var för sig.

8. Stadgeändring och upplösning av föreningen

För beslut om ändring av dessa stadgar eller upplösning av föreningen fordras beslut med minst 2/3 majoritet vid två på varandra följande stämmor varav en skall vara årsstämma.

Vid upplösning ska årsstämman besluta om hur föreningens tillgångar ska användas.