Hoppa till innehåll

Verksamhetsberättelser

Världsarvet Faluns vänförening
Org nr 802440-8737

Verksamhetsberättelse för kalenderåret 2021

Styrelsen får härmed avge sin berättelse avseende 2021-01-01 – 2021-12-31
Föreningsstämma 2022-04-26

Styrelsemöten, kopplingar till olika projekt m.m.
Under våren lämnade Carina Svahn styrelsen och under hösten gjorde Margareta Granbom detsamma. I stället invaldes Hansa Andersson. Margaretas plats är ännu inte tillsatt.

Även kalenderåret 2021 har till stora delar påverkats av pandemin. Vi har försökt anpassa oss efter gällande restriktioner både när det gällt styrelsemöten och olika medlemsaktiviteter. Under kalenderåret har föreningen haft sammanlagt sex styrelsemöten, två på distans och fyra ”på riktigt”, utomhus eller i Folkuniversitetets lokaler.

I Världsarvsrådet har föreningen varit representerad av ordföranden Lena Grönlund Myrberg och under två möten med VÄX-gruppen av Agneta Barle, sekreterare. På dessa möten har de informerat om aktuell verksamhet i föreningen. Efter en omorganisation är numera inte vänföreningen representerad i VÄX, utan enbart i Världsarvsrådet.
Föreningen har varit engagerad i både projektet Bruk 2.0 och Stärka världsarv. I det senare har vi främst varit aktiva kring punkten 4 – Engagera lokalsamhället.

Föreningen har fortsatt god koppling till Folkuniversitetet. Vi har fått låna lokal av dem för styrelsemöten och föredrag. En studiecirkel om Kulturväxter i Världsarvet Falun håller på att planeras av styrelsemedlemmen André Strömqvist. Den kommer att genomföras i samverkan med Folkuniversitetet under hösten 2022.

Verksamhetsplan
Verksamhetsplanen som togs fram 2019 är fortsatt aktuell. Planen utgår från fyra områden som beskriver inriktningen: Kunskap, Kreativitet, Kommunikation och Kultur. Föreningen har arbetat vidare med att synliggöra och sprida information om Världsarvet Falun, främst till invånarna i kommunen. Vi stödjer innovativa idéer som kan attrahera nya målgrupper, vi ser begreppet kultur som en integrerad del av samhällsplaneringen och vill vara en remissinstans för frågor som rör byggande och kulturmiljö för boende i hela Världsarvet Falun.

Sociala media
Hemsidan www.varldsarvetfalunsvanforening.se hålls aktuell och föreningen har även en FaceBook-sida och ett Instagramkonto. Det senare möjliggjordes med hjälp av fem studenter från Mediaprogrammet på Högskolan Dalarna tillsammans med styrelsemedlemmarna Carina Svahn och Agneta Barle. Samtliga möten genomfördes via Zoom. Studenternas uppdrag var att ta fram förslag på olika marknadsföringskampanjer som kunde hjälpa föreningen att nå ut till en bredare målgrupp, inte minst barnfamiljer. Det lokala engagemanget är mycket viktigt. Flera kampanjeförslag togs fram som Hitta Kårebocken, etablering av Instagramkonto, förslag på ny folder, samt ett digitalt nyhetsbrev.

Jubileumsåret
År 2021 var året då Världsarvet Falun fyllde 20 år. Vänföreningen bidrog till firandet på olika sätt. Under rubriken #minplatsivarldsarvet# talade Lena Grönlund Myrberg om Silverhyttan och Leif Löfberg om Stora torget. De finns utlagda på Världsarvet Faluns hemsida.
Agneta Barle filmades och intervjuades av Elin Alsiok, Visit Dalarna, inför Stärka världsarvs slutkonferens. Hon talade om sitt engegemang i vänföreningen och dess betydelse för lokalbefolkningen.

Tillsammans med världsarvssamordnaren Christina Staberg inspirerade vi åtta av konditorierna i kommunen att göra var sin världsarvsbakelse. Det blev mycket uppskattat och även omskrivet i magasinet Pralin.

För en satsning under namnet ”Världsarvet i skolan” formulerade Agneta Barle ett brev till alla fjärdeklassare från Ankin Nauclér som levde på Staberg i slutet av 1600-talet. De fick också varsitt ex av ”Roströk, äpplen och gamla mormor” och Ankin uppmanade dem att skriva brev till framtiden.

Tack vare en omfattande insats från Leif Löfberg, kassör och Dalaguide, kunde kommunen och världsarvet erbjuda ett omfattande sommarprogram med guidade vandringar och cykelturer i Världsarvet Falun. Programmet innehöll inte mindre än 37 olika vandringar/turer.

Den 12 december deltog föreningen i firandet av Världsarvet Faluns 20-årsdag på olika sätt. Lena Grönlund Myrberg var inbjuden som ledamot i Världsarvsrådet. Leif Löfberg värvade nya medlemmar i Världsarvshuset och delade ut en omtryckt version av informationsbroschyren om vänföreningen.

Guldkorn och Eldsjäl
Årets Guldkorn blev Falu Bröd och Patisserie och årets Eldsjäl gick till Örjan Hamrin. Landshövding Ylva Thörn delade ut diplom och världsarvssymbol till pristagarna på residenset i Falun. Det lyftes i lokalpressen.

Övriga aktiviteter
Coronapandemin släppte så småningom sitt grepp till viss del och vi lyckades genomföra några föredrag:
Lena Grönlund Myrberg talade om ”Kvinnlig välgörenhet i 1800-talets Falun”.
Tillsammans med Dalarnas Konstförening gjordes två konstguidningar i rådhuset.
Fotografen och styrelseledamoten Hansa Andersson visade bilder och talade om ”Fåglar i världsarvet”.
Elisabet Hemström höll ett uppskattat föredrag om Falun förr.
Geologen Gunnars Erikssons föredrag handlade om ”Geologi i världsarvet”.

Styrelsen gjorde under hösten ett intressant och uppskattat studiebesök på Hedens gård vid Varpan.

I slutet av kalenderåret uppgick antalet medlemmar i Världsarvet Faluns vänförening till 100 enskilda och sju företagsmedlemmar.

Verksamhetsberättelse 2020

Styrelsen får härmed avge sin berättelse avseende tiden 2020-01-01 – 20-12-31

Föreningsstämma 2020-03-19

Föreningsårsmötet genomfördes den 19 mars ”Per Capsulam” via mejl. 

Vår ordförande Sofia Möller-Skog avgick vid detta tillfälle och ersattes av Lena Grönlund-Myrberg. Gunilla Bergdahl invaldes också i styrelsen.

Styrelsemöten, övriga aktiviteter med mera

Verksamhetsåret 2020 har präglats starkt av den pandemi som drabbat världen. Det har inneburit att verksamheten har fått gå på sparlåga. Vi har försökt anpassa oss till gällande restriktioner vilket medfört att styrelsens arbete till stor del har skötts via telefonmöten samt att våra medlemsaktiviteter inte kunnat genomföras i den utsträckning som planerats.

Under kalenderåret har föreningen sammanlagt haft sju styrelsemöten. Fyra av dessa har kunnat genomföras i ”verkligheten”, tre har skett genom Free Conference Call.

I Världsarvsrådet har föreningen under året representerats av ordföranden Lena Grönlund Myrberg och i VÄX-gruppen av Agneta Barle, sekreterare. En stående punkt finns på båda dagordningarna, där vänföreningen informerar om aktuell verksamhet. Regelbundna möten i båda grupperna genomfördes under året. Somliga IRL andra via Zoom.

Föreningen har en fortsatt koppling till Folkuniversitetet. Vi får låna lokal av dem för våra styrelsemöten mot att vi kan erbjuda studiecirklar.

Verksamhetsplanen som togs fram 2019 är fortsatt aktuell. Planen utgår från fyra områden som beskriver inriktningen: Kunskap, Kreativitet, Kommunikation och Kultur. Föreningen har arbetat vidare med att synliggöra och sprida information om Världsarvet Falun till invånarna i Falu kommun. Vi stödjer innovativa idéer som kan attrahera nya målgrupper, vi ser begreppet kultur som en integrerad del av samhällsplaneringen och vill vara en remissinstans för frågor rörande byggande och kulturmiljö för boende i hela världsarvet.

Vänföreningen skickade in svar på en skrivelse om kommunens förslag till utbyggnad av Kristinehallen. Vi har också svarat på förslaget om bildande av kulturreservat Dikarbackens odlingslandskap.

En ny hemsida har tagits fram: www.varldsarvetfalunsvanforening.se

Föreningen finns även på FaceBook.

Årets Guldkorn och Eldsjäl har utsetts och delats ut. Diplom och världsarvssymbol i bränd lera överlämnades i samband med en rundvandring på Staberg den 16 september. Guldkornet tilldelades Stabergs bergsmansgård och togs emot av Vika hembygdsförenings ordförande Lotta Örtendahl. Årets Eldsjäl gick till Ann Christine Wiborgh för hennes engagemang i Stora Hyttnäs i Sundborn.

På grund av coronapandemin har de flesta av de planerade programpunkterna och världsarvscaféerna blivit inställda/uppskjutna på framtiden. Studieresan till Karlskrona blev också inställd, liksom alla stadsvandringar och andra guidade turer i världsarvet.

En medlemsaktivitet som dock hann genomföras var besöket på Carl Larssons skolhushåll i Östanfors den 18 februari. Kajsa och Björn Henriksson som bor där idag tog väl emot oss och vi fick en intressant genomgång av husets inre och dess historia på Carl och Karin Larssons tid. Björn visade bilder, Kajsa tog oss på en rundvandring i huset och besöket avslutades i Etsarstugan där Carl Larsson avled.

En vandring i det gamla odlingslandskapet på Lugnet genomfördes i samarbete med Folkuniversitetet den 10 oktober under ledning av Bernt Lindberg. Vandringen utmed den omdiskuterade asfaltbanan lockade närmare 40 personer. Bernt Lindberg berättade initierat om naturen och kulturlämningarna.

Vid mötet den 13 oktober fick styrelsen besök av Björn Fahlén, världsarvsutvecklare. Han berättade om flera planerade projekt, framför allt i bergsmanslandskapet.

I början av året fick föreningen en förfrågan från verksamhetschef Anna Björkman om några medlemmar var intresserade av att vara volontärer i gruvarbetarbostaden. Flera nappade, men vi fick ingen respons tillbaka från gruvan. Kanske nytt tillfälle nästa år?

Projektet Stärka världsarv har arbetat intensivt under året. Den 1 september deltog tre ur styrelsen i ett möte med processledare Ulrika Nisser. Den 21 oktober deltog vänföreningen i en workshop på Kulturhuset tio14. Ordförande Lena G-M berättade om vår förening och verksamhetsplan. 

Vänföreningen kommer att vara en aktiv part kring Punkt 4 Engagera lokalsamhället.

I slutet av året uppgick antalet medlemmar i Världsarvet Faluns vänförening till 77 personer och 8 företag.

Verksamhetsberättelse för 2019

Styrelsen får härmed avge sin berättelse avseende 2019-03-26 – 2019-12-31

Föreningsstämma 2019-03-26
Föreningens verksamhet har under ett antal år legat nere och därmed har det inte funnits någon styrelse. Mot denna bakgrund finns inte heller någon ekonomisk rapport från tidigare år att redovisa. Under 2018 påbörjade en grupp intresserade, under ledning av Per-Erik Ullberg Ornell, arbetet med att återuppväcka föreningen. Efter ett antal arbetsgruppsmöten och i och med föreningsstämman 2019 är Världsarvet Faluns vänförening åter synnerligen levande.

Det blev en god uppslutning vid årsstämman, Leif Löfberg hälsade alla välkomna och världsarvssamordnaren Christina Staberg berättade om vad som var på gång inom världsarvet. Deltagarna bjöds på kaffe och bullar som Coop, numera företagsmedlem, vänligt stod för. Mötet avslutades med årsmötesförhandlingar och ett konstituerande styrelsemöte.

Arbetsgruppsmöten, styrelsemöten, andra aktiviteter m.m.
Under kalenderåret 2019 har föreningen sammanlagt haft 3 arbetsgruppsmöten,
1 programmakarmöte, 1 workshop och 7 styrelsemöten. Fokus har främst legat på att vidareutveckla vänföreningen, samverka med andra ideella organisationer och skapa möjligheter för lokalbefolkningen att engagera sig i och lära sig mer om sitt världsarv.

En verksamhetsplan för 2019 togs fram varav framgår att föreningens uppdrag är att synliggöra och sprida information om världsarvet till alla som bor och verkar i Falu kommun. Planen utgår från fyra områden som beskriver inriktningen: Kunskap, Kreativitet, Kommunikation och Kultur.

En ny logotyp har utformats och registrerats hos Patent- och registreringsverket.

Ny föreningsregistrering skedde på Swedbank och då upprättades även registrering av
Swish 123 234 0685 och eget bankgironummer 283-7789.

Ett informationsblad som presenterar föreningen har tagits fram, tryckts upp och spridits på lämpliga publika platser, exempelvis på biblioteket, Dalarnas museum och Gruvmuseet.

Föreningen skickade en skrivelse, där vi uppdaterade för- och grundskolan om Naturskolans olika erbjudanden om Världsarvet Falun, som riktar sig till barn och skolelever.

Den gamla hemsidan har stängts ner och arbetet med att ta fram en ny hemsida har påbörjats.

Under ett programmakarmöte med styrelsen och medlemmar ur föreningen kom en mängd goda idéer upp om vad vi kan arbeta vidare med. En idé var att vi varje år utser Årets Guldkorn (en plats i världsarvet som antingen är liten och oväntad eller stor och publikdragande) och Årets Eldsjäl (en person som bidragit till att stärka världsarvets varumärke). Dessa får ett diplom och en världsarvssymbol i bränd lera, skapad av styrelsemedlemmen Carina Svahn.

Andra programidéer var bland annat att utse världsarvsambassadörer, satsa på studieresor och regelbundna föredrag, återuppväcka Falukorvens dag, få till en Världsarvskonsert, gärna under 2021, då Världsarvet Falun fyller 20 år.

Föreningens kassör Leif Löfberg och flera av föreningens medlemmar har under sommarhalvåret lett ett stort antal guidade turer i världsarvet.

Under Kulturarvsdagen den 8 september samarbetade föreningen bland annat med Dalarnas museum, Folkuniversitetet och Falu Gruva och bidrog med programpunkten Konstfulla kostymer, där medlemmen Louise Linnerfält höll föredrag och visade 1700-talskläder på Dalarnas museum. Professor emeritus Bo G Jansson berättade om Den levande Fet-Mats. Flera ur föreningens styrelse var behjälpliga under hela dagen, bemannade ett informationsbord och berättade om föreningen.

En ny nationell Världsarvsstrategi för 2020 – 2030 har skickats ut på remiss från Riksantikvarieämbetet och vänföreningen har bidragit med sina synpunkter i ett remissinlägg.

Styrelsens sekreterare deltog i Kunskapsdagen i Västerås som BRUK 2.0 anordnade. Projektet omfattar tre områden i södra Dalarna: Husbyringen, Silverringen och Bergsmanslandskapet i Världsarvet Falun. Målsättningen är att få fler besökare till dessa kultur- och naturmiljöer.

I oktober träffade styrelsen Ulrika Nisser, projektledare för Stärka världsarv. Projektet ska med världsarvet som bas på ett hållbart sätt lyfta kulturturismen med entreprenör-skap och bygga upp ett nätverk kring regionens besöksmål. Vid upptaktsmötet för projektet vid Falu Gruva i början av december, deltog flera av styrelsemedlemmarna. Att lokalbefolkningen och dess engagemang har stor betydelse framkom med önskvärd tydlighet. Här har föreningen en viktig roll att spela.

Föreningen representeras i Världsarvsrådet av ordförande Sofia Möller Skog och i VÄX-gruppen av Agneta Barle, sekreterare. Regelbundna möten genomfördes i båda grupperna under året. En stående punkt finns på dagordningen där vänföreningen informerar om aktuell verksamhet.

Programserien Världsarvskafé hade sitt första föredrag den 26 november på Mariagården. Styrelsemedlemmen Margareta Granbom höll i evenemanget och berättade om stadsarkitekten Klas Boman. Ett tjugotal medlemmar kom, lyssnade och fikade. Den här typen av aktivitet kommer föreningen att fortsätta med. En programkommitté kommer att utses för att underlätta arbetet.

I slutet av året uppgick antalet privata medlemmar till 43 personer och 4 företagsmedlemmar.